BRUK OG FORVALTNING

___________________________________________________________________________

Kurs mot Balvika
Fotograf: Halvor Hansson
Isteren og tilløpselva Sømåa har gjennom århundrer vært ”spiskammers” for lokalbefolkningen i Sømådalen og andre bygdelag rundt sjøen. I disse bygdene er det ikke mulig å dyrke korn. Derfor ble fisken fra Isteren en betingelse for kosthold og bosetting. Hit kom det også fiskere helt fra Rendalen, flere dagsmarsjer unna, for å delta i tiefiske(gytefiske) etter sik om høsten. Elvålsvollen og Haugsetvollen langs Isterens vestside er særpregede innlandsfiskevær som vitner om verdien som lå i fisket.

Tradisjonelt har det vært fisket etter behovblant de som har fisket i Isteren. Unntaket er det såkalte ”Veslefisket”; et lottregulert tiefiske etter sik ved Elvålsvollen. Lotten var andelen i fisket. Med hel-lott kunne du fiske på Veslefisket hvert år, halvlott annet hvert år osv.. Noen lotter (luter) var delt ned til 1/12-dels lott, med tilsvarende rett til å fiske hvert tolvte år på Veslefisket. Utover dette har bruken vært preget av ”løs bruk”, uten utstrakte forvaltningsbestemmelser. Bruken i seg selv har langt på veg utgjort forvaltningsregimet. Bruken (fisket) har samtidig vært det viktigste fiskekulturtiltaket, slik det også er i resten av Femund-Trysil-vassdraget. Det er ikke foretatt utsetting av oppdrettsfisk i nevneverdig grad, og det er ikke gjort biotopinngrep. Det høstes av det som naturen gir. Siken utgjør hovedtyngden av fiskeproduksjonen, og fiskes i hovedsak med garn. Sportsfisket utøves i hovedsak fra båt, som dregging (dorging). Dagens forvaltning er preget av at Isteren kan framby stor fiskav mange slag, og ikke bare sik. Både ørret, gjedde, harr, abbor og lake finnes i store eksemplarer. Dette gjør Isteren til en attraktiv innsjø for sportsfiskere av mange kategorier. Det tradisjonelle sikfisket har derimot gått sterkt tilbake de siste 30-40 årene. For å bøte på dette selges nå både stangkort og garnkort for Isteren. Det er i dag en stor utfordring å re-etablere et aktivt sikfiske, og samtidig ta hensyn til Isterens verneverdige storørretstamme.ISTEREN FISKELAG
 
Nettstedet eies av Isteren Fiskelag   
Ansvarlig redaktør: Isteren Fiskelag ved styret
v/ Thore Joten
Adresse: Kopparleden 4699, N-2448 Sømådalen
Mobil: +47 950 24 376
Webebside: www.isteren.com
E-post: thore@joten.net
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             
 

© LightWeb